TARADTHONG.COM

สมาชิก VIP => ข่าวตลาดทอง => ข้อความที่เริ่มโดย: น่ารักสุดๆ ที่ สิงหาคม 17, 2010, 04:23:56 PMหัวข้อ: โพลชี้นักเศรษฐศาสตร์แนะเก็บภาษีที่ดิน มรดก
เริ่มหัวข้อโดย: น่ารักสุดๆ ที่ สิงหาคม 17, 2010, 04:23:56 PM
โพลชี้นักเศรษฐศาสตร์แนะเก็บภาษีที่ดิน มรดก


กรุงเทพโพลเผยผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ หนุนรัฐบาลจัดงบแบบขาดดุล ยันไม่ห่วงหนี้สาธารณะ แนะให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก38.1%ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 24 แห่ง เรื่องพรบ.งบประมาณปี 54 : หนี้สิน VS รัฐสวัสดิการ” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 5-9  ส.ค. ที่ผ่านมา  พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 85.1 เห็นด้วยที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล  แต่ในจำนวนนี้ร้อยละ 52.7 เห็นว่าระดับการขาดดุลต่อ GDP ควรน้อยกว่าร้อยละ 4.1 ต่อ GDP ซึ่งเป็นระดับที่รัฐบาลเสนอให้สภาฯ พิจารณา  ส่วนความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 50 เชื่อว่ารัฐบาลจะจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ขณะที่อีกร้อยละ  21.6  เชื่อว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ส่วนประเด็นเรื่องระดับหนี้สาธารณะต่อGDP ที่ปัจจุบันอยู่ในระดับร้อยละ  42.6 ของ GDP นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 58.1 เชื่อว่ายังเป็นระดับไม่น่าเป็นห่วงและสามารถบริหารจัดการได้  และเมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณของรัฐบาล  นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 35.1 เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุลได้ภายใน 5 ปี (ภายในปี 2558) ขณะที่ร้อยละ 33.8  เชื่อว่าจะสามารถดำเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุลได้ภายใน 5 - 10  ปี (ช่วงปี 2559-2563)

สำหรับประเด็น การวางแผนจัดหารายได้เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสังคมที่รัฐบาลจะต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นั้น  นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 71.6  มองว่ารัฐบาลยังขาดการเตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางในการปรับเพิ่มการจัดเก็บรายได้เพื่อรองรับการนำแนวทางรัฐสวัสดิการมาใช้  โดยนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 38.1  สนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ร้อยละ 20.5 เสนอให้ขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะเกษตรกร  คนใช้แรงงาน  โดยเสนอให้รัฐนำสวัสดิการที่ประชาชนจะได้รับมาเป็นสิ่งจูงใจให้คนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น  ร้อยละ  18.2  เสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ระบบการจัดเก็บภาษี  รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินภาษีที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลไปพร้อมๆ กัน