header-banner

TARADTHONG.COM

Copy Code แปะที่เว็บไซต์คุณ

ตลาดทอง.COM

 

Copy Code แปะที่เว็บไซต์คุณ

ลักษณะของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Futures

ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท = London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)
ตลาดทอง-ราคาทอง-ทองคำแท่ง-ร้านทองตลาดทอง-ร้านทอง-ทองคำแท่ง-goldตลาดทอง-ร้านทอง-ราคาทอง-goldตลาดทอง-ราคาทอง-gold

ไม่ขออะไรมาก..ขอเพียงโหวตให้กำลังใจคนทำเว็บ

ตลาดทองขอขอบพระคุณ : TFEX

ลักษณะของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Futures

Gold Futures เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีลักษณะของสัญญาสรุปได้ดังนี้

+ สินค้าอ้างอิง
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%

+ ขนาดของสัญญา
1 สัญญามีขนาดเท่ากับ ทองคำน้ำหนัก 50 บาท
หรือ 762.2 กรัม (ทองคำน้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม)

+ เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ

+ ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
10 บาท ต่อ 1 สัญญา

+ ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
ไม่เกิน + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า

+ เวลาซื้อขาย
Pre-open: 9.15 - 9.45
Morning session: 9.45 - 12.30
Pre-open: 14.00 - 14.30
Afternoon session: 14.30 - 16.55

+ การจำกัดฐานะ
ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

+ วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่จะหมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

+ ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

 

อ้างอิงจาก:
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท =
London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)


 

อ้างอิงจาก:
โดยที่

- London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 31.1035 กรัม โดยสามารถตรวจสอบราคาได้จาก http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg

- ทองคำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม

- 0.965 คือ ตัวแปรที่ใช้ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำให้เป็น 96.5%

- อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) เป็นอัตรา Thai Baht PM Fixing โดยคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในชมรม ACI Thailand โดยสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้จาก Reuters หน้า <THBFIXP=> และตลาดอนุพันธ์ก็จะมีการประกาศอัตราที่ใช้คำนวณเหล่านี้ทุก ๆ วันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures ใน เว็บไซต์ TFEX อีกด้วย

+ วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด

+ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและชำระราคา
ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

+ ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
ตลาดอนุพันธ์ไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ดูต่อ เรื่อง สูตรคำนวณราคาอ้างอิง Gold Futures หรือย้อนกลับไป Gold Futures

 ตลาดทอง-ร้านทอง-ทองคำแท่ง-gold
 ตลาดทอง-ร้านทอง-ทองคำแท่ง-gold
 ตลาดทอง-ร้านทอง-ราคาทอง-gold 
 ตลาดทอง-ราคาทอง-gold 
 ตลาดทอง-ราคาทอง-gold

ขอขอบคุณ

พันธมิตรหลัก

Cocktailpro.co

agaligold.com

www.thaimitr.com

www.naresuan.com

AyothayaHotel.com

ล็อกอิน

www.thaimith.com